naglowek-podstrona-uslugi
NASZE USŁUGI

Usługi w zakresie prowadzenia urządzeń księgowych

 1. ksiąg rachunkowych
 2. ksiąg przychodów i rozchodów
 3. ewidencji przychodów
 4. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

Usługi finansowe

Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo i pośrednictwo w zakresie:

 • business plan
 • prognozy:
 • bilansu
 • rachunku zysków i strat
 • przepływów pieniężnych

Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS

 1. Obsługa kadrowa
  • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
  • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników.
  • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
  • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenie, umowy o dzieło)
  • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
  • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.
  • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.)
 2. Obsługa płacowa
  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
  • Przygotowywanie wynagrodzeń do wypłaty w formie pliku tekstowego kompatybilnego z programem bankowym klienta.
  • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
  • Sporządzanie informacji PIT – 4.
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT – 11 , PIT – 8B)
  • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT – 40)
 3. Kompleksowa obsługa w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z PFRON
  • rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacenia składek za niepełnosprawnych domowników.
  • miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.
  • sporządzanie wniosków o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc.

Pozostałe usługi

 • Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji miesięcznych i zeznań podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych