naglowek-podstrona-kontakt
KONTAKT

Kasa fiskalna w 2022 roku dla kogo?

Opublikowane: 23 lutego 2022

o do zasady każda sprzedaż na rzecz osób prywatnych podlega rejestracji na kasie fiskalnej. Dlatego też, kasa fiskalna jest coraz bardziej powszechna wśród przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Ustawodawca jednak w zakresie tym przewidział szereg zwolnień. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Czy dotychczasowe zwolnienia z kas nadal obowiązują podatników? Wyjaśniam poniżej.

Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienie przedmiotowe
W myśl rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r., wszystkie czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Załącznik ten obejmuje 52 pozycji. 

Do najważniejszych czynności podlegających zwolnieniu przedmiotowemu z kasy fiskalnej do końca 2023 r. należy zaliczyć m.in.:

jakis opis obrazka

dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres);
świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;
usługi pocztowe i kurierskie;
Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,
usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy;
usługi finansowe i ubezpieczeniowe (PKWiU ex 64-66);
usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:
usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)
dostawę towarów i świadczenie usług, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz WNiP podlegających amortyzacji, pod warunkiem że czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą;
wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami (dzierżawionymi lub własnymi), jeżeli usługodawca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła lub jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kasa-fiskalna-w

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kasa-fiskalna-w

Powrót